... وظایف مدیریت برنامه ریزی و بو دجه ...

 

- جمع آوری، تدوین و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات جمع آوری شده و انتشار آنها

-  بررسی و تهیه و تدوین و ارائه برنامه کلی شرکت با توجه به خط  مشی های ابلاغی

-  بررسی و تهیه و تدوین طرح های اجرایی گسترش و توسعه و بهبود فعالیت های شرکت

-  نظارت بر حسن اجرای طرح ها ، پروژه ها و برنامه های اجرای شرکت

-  بررسی و تجزیه و تحلیل و ارزیابی گزارش های عملکرد واصله  از واحد ها و استفاده از نتایج حاصله در بهبود برنامه های آتی

-  بررسی فعالیت ها و تهیه و تنظیم گزارشات توجیهی و اقتصادی

-  تهیه و تنظیم و بودجه کل شرکت با همکاری واحد های ذیربط و پیشنهاد و پیگیری آن جهت تصویب در هیئت مدیره و ارائه به مجمع عمومی صاحبان سهام و دفاع از بودجه مصوب در سازمان برنامه و بودجه

-  برآورد مقدماتی اعتبارات مورد نیاز برای اجرای پروژه ها و فعالیت ها در هر سال

-  برآورد نیاز های آموزشی، برنامه ریزی و تهیه طرح های آموزشی و کارآموزی و تعلیمات حرفه ای مورد نیاز شرکت.

-  معرفی کارکنان یرای طی دوره های اموزشی و کارآموزی و تعلیمات فنی و حرفه ای کارکنان در بدو خدمت و حین خدمت به موسسات آموزشی

-  مطالعه مداوم و مستمر تشکیلات و ظایف واحد ها و طرح طبقه بندی مشاغل شرکت و پیشنهاداصلاحات ضروری در جهت بهینه سازی و به روز نمودن آنها

-  تهیه و تنظیم جداول و نمودار های مربوط به کلیه فعالیت ها ، پروژه ها و تولیدات شرکت

-  تهیه و تنظیم گزارشات مریوط به عملیات و پیشرفت امور شرکت جهت ارائه به مقامات ذیصلاح

-  برنامه ریزی مکانیزه نمودن اطلاعات و روش انجام کار و راهبری و نگهداری سیستم های اطلاعاتی کاربردی شرکت

- مطالعه و بررسی نیازهای اطلاعاتی و آماری واحد های تابعه سازمان و اقدام در جهت استقرار سیسنم مکانیزه اطلاعات

- تائید اعتبارات مربوط به خرید خدمات و درخواست های خرید مطابق بودجه تفکیکی مصوب

- تائید قراردادهای منعقده برابر بودجه تفکیکی مصوب

لازم به توضيح است مدیریت برنامه ریزی و بودجه سالانه برنامه و بودجه‌هاي تفکیکی واحدها را (در قالب برنامه وبودجه عملیاتی)  به تعداد هشت جلد (5 واحد توليدي + فني و عمرانی+ پشتيباني فنی و مکانیزه + ستاد) با مشارکت واحد های ذیربط تدوین می نماید . برنامه و  بودجه‌هاي تفكيكي پس از دفاع در حضور هیئت مدیره شرکت بين مدیریت برنامه ریزی و بودجه و مديريت‌هاي داخلي شركت مبادله مي‌‌گردد.

شايان ذكر است بودجه‌بندي به شيوه مذكور كه موجب افزايش بهره‌وري و به عبارتي مديريت هزينه مي‌‌گردد بصورت ابتكاري و براي اولين بار توسط شركت مغان در مجموعه شركت‌هاي وزارت جهاد كشاورزي اجرا شده است. و ضمن تصويب در مجمع عمومي به عنوان الگو به ساير شركت‌هاي زير مجموعه وزارتخانه ارائه گرديده است.