وظايف مديريت امور مالي:

 

1.وصول وجوه و اعتبارات و تمركز آن در حساب بانكي و نگهداري حساب‌هاي مربوطه.


2. وصول درآمد و سپرده‌ها و مطالبات شركت و انتقال آن به حساب‌هاي مربوطه طبق مقررات.


3.تهيه و تنظيم و صدور اسناد هزينه و برگه‌هاي تشخيص محاسباتي براساس قوانين و مقررات مربوطه.


4.رسيدگي و تسجيل اسناد و مدارك مربوط به هزينه‌هاي شركت با توجه به مقررات و آيين‌نامه‌هاي مربوطه.


5.تنظيم و نگهداري دفاتر قانوني شركت.


6.تهيه و تنظيم ترازنامه و حساب سود و زيان و حساب عملكرد شركت و ارائه آن به مراجع ذيصلاح.


7.تهيه و تنظيم صورتحساب‌ها و گزارش‌هاي مالي مورد نياز و ارسال آن به مقامات و واحد‌هاي مربوطه.


8.موجودي‌گيري انبارهاي شركت بر حسب مقدار و تعداد و رسيدگي حساب‌هاي كالاهاي وارده و صادره از انبارها.


9.كنترل و بررسي درخواست و مدارك گشايش اعتبارات اسنادي.


11.انجام امور مربوط به سفارش، گشايش اعتبار و اصلاح اعتبارات اسنادي.


12.تعيين قيمت تمام شده محصولات توليدي.


13.بررسي و تعيين هزينه‌هاي اضافي و زائد و تهيه گزارش‌ها در خصوص حذف اينگونه هزينه‌ها.


14.بررسي و مقايسه قيمت تمام شده محصولات توليدي در سال‌هاي مختلف.