... مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ...

تلفن دفتر:  04531752008
فکس دفتر: 04532753626
مدیر حوزه مدیریت : نعمت جعفری

استان اردبیل - پارس آباد مغان - جاده پروژه - اداره مرکزی
پروژه- اداره مرکزی
       
         
... رئیس هیئت مدیره ...

تلفن دفتر:  04531752009
فکس دفتر: 04532753344
مدیر حوزه مدیریت : نعمت جعفری
مسئول دفتر: خلیل طالبی
نام مسئول دفتر: خلیل طالبی

استان اردبیل - پارس آباد مغان - شهرک غفاری- مهمانسرای پایین
پروژه- اداره مرکزی

  

       
... مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ...

تلفن دفتر:  04531752008
فکس دفتر: 04532753626
مدیر حوزه مدیریت : نعمت جعفری
مسئول دفتر: ولی محمودی

استان اردبیل - پارس آباد مغان - جاده پروژه - اداره مرکزی
پروژه- اداره مرکزی

 

       
... عضو هیئت مدیره و معاون فنی و صنعتی ...

تلفن دفتر:  04531752008
فکس دفتر: 04532753626
مدیر حوزه مدیریت : نعمت جعفری
مسئول دفتر: فرهاد نجفی

استان اردبیل - پارس آباد مغان - جاده پروژه - اداره مرکزی
پروژه- اداره مرکزی

 

       
... عضو هیئت مدیره و معاونت کشاورزی و دامپروری ...

تلفن دفتر:  04531752008
فکس دفتر: 04532753626
مدیر حوزه مدیریت : نعمت جعفری
مسئول دفتر: فرهاد نجفی

استان اردبیل - پارس آباد مغان - جاده پروژه - اداره مرکزی
پروژه- اداره مرکزی