وظايف مديريت امور اداري:

 

1.بررسي و برنامه‌ريزي به منظور پيش‌بيني و تأمين نيروي انساني مورد نياز بر اساس قوانين و مقررات ذيربط.


2.اجراي صحيح قوانين و مقررات و آيين‌نامه‌هاي اداري، استخدامي، رفاهي و انضباطي در مورد شاغلين، بازنشستگان، مؤظفين و از كارافتادگان شركت.


3.اجراي طرح‌هاي طبقه‌بندي مشاغل و صدور احكام ناشي از اجراي طرح اعم از كارمندي و كارگري در حدود قوانين و مقررات مربوطه.


4.بررسي و پيشنهاد اصلاحات مورد نياز به مديريت برنامه‌ريزي و بودجه جهت جاري نگهداشتن و طرح‌هاي طبقه‌بندي مشاغل كارگري و كارمندي.


5.تهيه و نگهداري سوابق مربوط به شركت و پرونده‌هاي استخدامي كاركنان.


6.تهيه و تنظيم آمار و مشخصات پرسنلي كاركنان و به روز درآوردن آن‌ها.


7.انجام اقدامات لازم در زمينه كليه امور مربوط به رفاه كاركنان شركت در چارچوب اعتبارات و مقررات.


8.انجام امور مربوط به حضور و غياب و تنظيم برنامه كشيك كاركنان شركت با همكاري واحد‌هاي مربوطه و مراقبت در حسن اجراي مقررات انضباطي و قوانين و مقررات و آيين‌نامه‌هاي استخدامي.


9.انجام امور مربوط به دريافت، ثبت، تفكيك و توزيع كليه مكاتبات و امور بايگاني شركت.


10.انجام امور مربوط به تحريرات، چاپ و تكثير.


11.انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق.