وظايف اداره حقوقي و املاك:

 

1-انجام كليه مسائل حقوقي مرتبط با شركت.

2- حضور در تمامي مراجع قضايي و انتظامي و ساير نهادها و دستگاه‌هاي دولتي به منظور دفاع از حقوق قانوني شركت.

3-كنترل و جلوگيري از گسترش عشاير محدوده‌نشين كه از معارضين اصلي شركت بوده و مرتكب جرايمي از جمله تعليف، تخريب، سرقت، ايجاد مزاحمت و غيره مي‌شوند، از طريق اقدام قانوني خسارت شركت تأمين مي‌گردد.

4-ارائه خدمات مشاوره‌اي به واحد‌هاي شركت در ارتباط با مسائل حقوقي مورد لزوم از جمله هنگام تنظيم و عقد قرارداد‌ها...

5- اقامه دعوي عليه پرونده‌هاي متشكله مالي كه اشخاص حقيقي و حقوقي بدهي مالي سنواتي به شركت دارند و پي‌گيري از مراجع قضايي ذيصلاح تا حصول نتيجه.

6-پاسخ به استعلام‌هاي اداره ثبت اسناد و املاك، مديريت امور اراضي و بنياد مسكن در خصوص مالكيت اراضي و جلوگيري از صدور سند معارض نسبت به سند مالكيت شركت.

7-پي‌گير اقدامات مربوط به اصلاح سند مالكيت شركت با رعايت حقوق شركت.

8- بررسي مستمر قوانين و مقررات جهت استفاده از آن‌ها براي امور جاري و حفظ حقوق شركت.

9- حفظ حقوق شركت در جريان تنظيم قرارداد‌هاي منعقده خريد و فروش كالا و خدمات و قرارداد با كشاورزان كشت چغندر.

10-تهيه و تنظيم پيش‌نويس لوايح قانوني و تسليم دادخواست و اقامه دعوي حقوقي و جزايي و شكايت افراد و بدهكاران مختلف و انجام اقدامات لازم در اين زمينه.

11-بررسي و اظهار نظر در باره انعقا قراردادها و پيمان‌ها به منظور انطباق آن‌ها با قوانين و مقررات ذيربط.

12-بررسي و اظهار نظر در مورد ضمانت‌نامه‌ها و مكاتبات ارائه شده از طرف واحدها.

13-انجام امور ثبتي و حقوق املاك شركت و تعقيب دعاوي قضايي و كليه امور حقوقي شركت در مراجع ذيربط.

14- جمع‌آوري قوانين و مقررات و تصويب‌نامه‌هاي مرتبط با شركت.

15- همكاري با امور حقوقي شركت مادر تخصصي و امور حقوقي وزارت جهاد كشارزي در ارتباط با امور مربوط به فعاليت شركت.