🔹امور روابط عمومی و بین الملل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان قصد دارد در قالب برنامه تولیدی هر روز یکی از پرسنل زحمتکش امورها و واحدهای تولیدی  شرکت را معرفی کند. 🔸این قسمت به معرفی #مهسا_بهرام زاده از_کارخانه_قند اختصاص یافته است. #کشت_صنعت_مغان