🔹به گزارش امور روابط عمومی و بین الملل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان صابر راهی، رئیس اداره زراعی بخش 6 ضمن اعلام خبر فوق اظهار داشت: گیاه گلرنگ توسط کارشناسان جهاد کشاورزی توصیه شده و بعنوان گیاه روغنی و دارویی استفاده می شود که برای اولین بار در این مجتمع عظیم اقتصادی در بخش 6 مجتمع زراعت گشت گردیده است.

🔹مهرداد مرادی، معاون تولید ناحیه 2 مجتمع زراعت از خواص گیاه گلرنگ سخن به میان آورده و گفت: گیاه مذکور دارای اسیدهای چرب اولئیک و لینوئیک می باشد و خاصیت روغنی به آن می دهد و با توجه به اینکه از برگ ها و غنچه های آن ماده رنگی کارتامین استحصال می شود، بعنوان گیاه دارویی نیز مورد استفاده قرار می گیرد. کارتامین دارای خاصیت دارویی می باشد و برای قلب و اعضای بدن مفید است.

🔹وی از کاربرد علوفه ای این گیاه نیز سخن گفته و افزود: گلرنگ 25 درصد پروتئین داشته و بصورت سیلاژی و علوفه خشک استفاده می شود و در دامپروری کشت و صنعت مغان می تواند، بعنوان خوراک دام، بهره برداری شود.

🔹معاون تولید ناحیه 2 مجتمع زراعت ادامه داد: این گیاه، چند منظوره بوده و دارای ریشه عمیق می باشد و این قابلیت را دارد که آب و مواد غذایی را از عمق خاک جذب کند و به همین دلیل هم کشت آن در مناطق دیم، توصیه شده است.

#کشت_صنعت_مغان
@keshtsanatemoghan