امور روابط عمومی و بین الملل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان قصد دارد در قالب برنامه تولیدی هر روز یکی از پرسنل زحمتکش امورها و واحدهای تولیدی  شرکت را معرفی کند. این قسمت به معرفی #فراهم_عباس زاده_ از_امور_انبارها اختصاص یافته است. #کشت_صنعت_مغان