امور روابط عمومی و بین الملل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان قصد دارد در قالب برنامه تولیدی هر روز یکی از پرسنل زحمتکش امورها و واحدهای تولیدی  شرکت را معرفی کند.

این قسمت به معرفی #همت_یزدان_پرست_ از_مجتمع_دامپروری اختصاص یافته است.