امور روابط عمومی و بین الملل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان قصد دارد در قالب برنامه تولیدی هر روز یکی از پرسنل زحمتکش امورها و واحدهای تولیدی  شرکت را معرفی کند. این قسمت به معرفی #محسن_عباسی از_مجتمع_باغات_میوه_تاکستان اختصاص یافته است.